REGULAMIN

Home REGULAMIN
by DoktorJarek

1.Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób dostępu do materiałów zawartych w tym Blogu.

Blog Jarosława Niebrzydowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarsk z siedzibą w Gdyni, za pośrednictwem sklepu internetowego www.blog.doktorjarek.pl (działający formalnie jako: „Sklep Internetowy”) oraz określa zasady i warunki świadczenia przez Jarosława Niebrzydowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska z siedzibą w Gdyni usług odpłatnych drogą elektroniczną. 

§ 1.Hasło – oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu Klienta do Bloga.

2. Klient – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.  

3. Login – oznacza indywidualne oznaczenie Klienta, składające się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub innych, wymagane wraz z Hasłem do zalogowania się do Bloga. 

4.Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 

7.Regulamin – oznacza niniejszy regulamin. 

8.Sprzedawca – oznacza Jarosława Niebrzydowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska z siedzibą w Gdyni (81-472), ul. Legionów 107 D m. 6, NIP 8761098293 wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii; e-mail: jarek11141@gmail.com  będącego jednocześnie właścicielem Bloga. 

7. Strona Internetowa Sklepu – oznacza stronę internetową, pod którą Sprzedawca prowadzi tego Bloga, działającego pod adresem www.blog.doktorjarek.pl  

8.Treść cyfrowa – oznacza dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej. 

9.Trwały nośnik – oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci. 

10.Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą. 

11.Usługa – oznacza usługę odpłatną, która może być przedmiotem Umowy sprzedaży zawartej pomiędzy Klientem a Sprzedawcą, świadczoną przez Sprzedawcę. Przedmiotem Usługi jest udostępnienie Klientowi przez Sprzedawcę możliwości pobrania na urządzenie elektroniczne Klienta informacji i porad medycznych w formie Treści cyfrowych znajdujących się na Blogu.

§ 2 Postanowienia ogólne i korzystanie ze Strony Bloga

1.Wszelkie prawa do Bloga (Sklepu Internetowego), w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Bloga, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Bloga    należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie. 

2.Sprzedawca dołoży starań, aby korzystanie z Bloga było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Bloga to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 66 lub FireFox 60 lub Opera 53 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona Internetowa Sklepu jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024×768 pikseli. 

3.Sprzedawca stosuje mechanizm plików „cookies”, które podczas korzystania przez Klientów ze Strony Internetowej Bloga, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików „cookies” ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Bloga na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Bloga. 

4.W celu złożenia zamówienia za pośrednictwem Strony Bloga oraz w celu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony Bloga, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej. 

5.W celu korzystania z Treści cyfrowych dostarczonych przez Sprzedawcę, Klient powinien posiadać sprzęt spełniający wymagania wskazane każdorazowo na Stronie Bloga. 

6.Zakazane jest wykorzystywanie przez Klienta Bloga, Strony Bloga lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich. 

7.Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła. 

8.Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Bloga w celu prowadzenia przez Klienta działalności, która naruszałaby interes Sprzedawcy.

§ 3 Zamówienia 

1.Klient może składać zamówienia za pośrednictwem Strony Bloga przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. 

2.Klient składający zamówienie za pośrednictwem Strony Bloga, kompletuje zamówienie wybierając Usługę: roczny abonament na dostęp do treści Bloga. Dodanie Usługi do zamówienia następuje przez dokonanie płatności zgodnie z ceną prezentowaną na Stronie Bloga. Wysokość opłaty abonamentowej za kolejny rok korzystania z Treści Bloga, będzie każdorazowo podawana co najmniej 3 miesiące przed jej zmianą. 

3. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia przez Klienta zamówienia. Z tą chwilą zostaje zawarta umowa. 

4. Umowa abonamentowa na dostęp do Treści Bloga jest zawierana na okres 12 miesięcy. Po upływie terminu, na który została zawarta Umowa, konieczne jest ponowne wniesienie opłaty na dalsze korzystanie z Treści Bloga.

5. Po otrzymaniu przez Sprzedawcę od Klienta zamówienia, Sprzedawca przesyła na adres poczty elektronicznej Klienta wiadomość z wygenerowanym dla niego Loginem i Hasłem, które umożliwiają dostęp do funkcjonalności Bloga. 

§ 4 Płatności 

1.Ceny na Blogu zamieszczone przy danej Usłudze stanowią ceny brutto. Aktualnie dostępna jest jedna usługa: Dostęp do treści Bloga na okres 12 miesięcy od dnia uzyskania dostępu. Cena usługi wynosi osiemdziesiąt złotych brutto.

2.Klient dokonuje płatności za zamówione Usługi za pośrednictwem systemu. Podmiotami świadczącym obsługę płatności online jest PayPal (karty płatnicze) oraz Blue Media S.A. (karty płatnicze i przelewy bankowe).

Realizacja zamówienia rozpoczyna się zawsze po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia na Stronie Bloga (w Sklepie Internetowym). Dostęp do Treści Bloga następuje zaraz po otrzymaniu  z systemu informacji o pozytywnym zakończeniu przeprowadzonej płatności; 

Dostępne formy płatności:

A) Przelewy bankowe

B) Karty płatnicze:
* Visa
* Visa Electron
* Mastercard
* MasterCard Electronic
* Maestro

W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

Czas realizacji zamówienia w przypadku płatności kartą jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.

Poniżej opcje płacenia przelewami z następujących banków:

§ 5 Reklamacje 

1.Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację Usługi. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres  jarek11141@gmail.com  

W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi. 

2.Sprzedawca umożliwia Klientowi, skorzystanie z pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Podmiotem uprawnionym, właściwym dla Sprzedawcy jest Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Gdańsku, ul. M. Konopnickiej 4, 80-240 Gdańsk,  http://www.ihgd.pl

§ 6 Odstąpienie od Umowy sprzedaży 

1.Klient będący Konsumentem, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni.

§ 7 Usługi nieodpłatne 

1.Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne: 

a) Formularz kontaktowy; 

b) Newsletter. 

2.Usługi wskazane w §7 ust. 1 powyżej świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. 

3.Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu. 

4.Usługa Formularz kontaktowy polega na wysłaniu za pomocą formularza umieszczonego na Stronie Bloga wiadomości do Sprzedawcy. 

5.Rezygnacja z usługi nieodpłatnej Formularz kontaktowy, możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania zapytań do Sprzedawcy. 

6.Usługa Newsletter (będzie aktywna w późniejszym terminie) polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę, na adres poczty elektronicznej, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych produktach lub usługach w ofercie Sprzedawcy. Newsletter przesyłany jest przez Sprzedawcę do wszystkich Klientów, którzy dokonali subskrypcji. 

7.Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Klient, który wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Bloga. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym link aktywacyjny, w celu potwierdzenia zapisania się na subskrypcję Newsletter. Z chwilą aktywacji linku przez Klienta zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter. 

8.Każdy Newsletter kierowany do danych Klientów zawiera w szczególności: informację o nadawcy, wypełnione pole „temat”, określające treść przesyłki oraz informację o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi nieodpłatnej Newsletter. 

9.Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newsletter’a przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter. 

10.Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Klienta na szkodę Sprzedawcy lub innych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa – w szczególności: przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń Strony Bloga lub inne działania hakerskie. Zablokowanie dostępu do usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do usług nieodpłatnych. Sprzedawca zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w formularzu zamówienia lub formularzu rejestracyjnym Newsletter.

§ 8 Ochrona danych osobowych 

1.Zasady ochrony Danych Osobowych zamieszczone są w Polityce prywatności.

§ 9 Rozwiązanie umowy 

1.Zarówno Klient, jak i Sprzedawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej. 

2.Klient rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poprzez zgłoszenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia woli, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Sprzedawcy z oświadczeniem woli Klienta. 

3.Sprzedawca wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas korzystania z usługi.

§ 10 Postanowienia końcowe 

1.Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą. 

2.Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Bloga. 

3.W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. 

4.Sprzedawca informuje Klienta będącego Konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.


5.Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na Stronie Bloga. Sprzedawca poinformuje Klienta na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. 

6.Regulamin wchodzi w życie z dniem 02.02.2020 r.